Nieuwtjes en Weetjes van de PJ

Nieuwtjes en Weetjes van de PJ

Maandag 12 september 2022

De Vreedzame School

De Paus Joannesschool werkt al een aantal jaar met De Vreedzame School. Dit programma draagt bij aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen nemen en een actieve bijdrage leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit zorgt niet alleen voor meer plezier, maar ook voor een werkklimaat waarin beter geleerd kan worden.

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s aan bod komen:

  • Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
  • Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
  • Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
  • Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
  • Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

Volwassenen zijn rolmodellen voor kinderen. Het is belangrijk dat wij (leerkrachten en ouders) het goede voorbeeld geven. Dus ook als het bij volwassenen even tegenzit, laten we zien dat we op een handige manier reageren en gericht zijn op een positieve omgang met elkaar. 

Deze week krijgen de kinderen van de groepen 1/tm 6 kletskaarten mee naar huis. Deze horen bij 'De Vreedzame School'. Het zijn kaarten met vragen, die bij Blok 1 horen, waar u thuis met uw kind over kunt praten.

Bergsonstraat-Kiss and Ride

Zoals we vorig jaar al op de app/website vertelden, zijn er in verband met renovatie, allerlei werkzaamheden in de Bergsonstraat. Dit duurt in ieder geval nog t/m december. Het kan betekenen dat de Bergsonstraat daardoor plotseling niet goed bereikbaar is. We hebben aan de uitvoerders gevraagd om de weg af te sluiten, als er bijvoorbeeld een vrachtwagen staat, waardoor de doorgang is geblokkeerd. Zo hopen we te voorkomen dat er een file ontstaat, of mensen niet meer terug kunnen. Toch zal het nog weleens voorkomen dat er korte tijd iets geblokkeerd wordt in deze straat. We willen u vriendelijk vragen dan rustig te wachten tot de doorgang weer open is. Zodat kinderen en andere ouders die naar school komen veilig de school kunnen bereiken en we gevaarlijke situaties voorkomen. 

PJ-Magazine

Vandaag krijgen alle oudste kinderen van het gezin het eerste enige echte: PJ Magazine mee naar huis. Een mooie glossy, met informatie over de school, wat we belangrijk vinden en wat er in de verschillende groepen gebeurt. Wilt u nog meer informatie over de school, dan kunt u de schoolgids digitaal bekijken. Deze vindt u onder het kopje: Downloads ( Op de app en op de website)

Vrije dag

Op vrijdag 23 september hebben de kinderen een vrije dag. De leerkrachten en Pedagisch medewerkers van de peuterspeelzaal hebben dan een studiedag. De school is gesloten.

Dag van de pedagogisch medewerker

Heeft u een zoon of dochter op de peuterspeelzaal? Op donderdag 15 september is de Kleine Beer gesloten, i.v.m. de dag van de pedagogisch medewerker.


Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl