Basisschool Paus Joannes

Basisschool Paus Joannes

De Paus Joannesschool is een basisschool, waar kinderen zich thuis voelen en zich breed ontwikkelen. Ons motto is:

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De kernwaarden van de Paus Joannesschool zijn:

Toekomstgericht, Plezier, Verbondenheid, Ontwikkeling, Samenwerking

Toekomstgericht: Kinderen vergroten op de Paus Joannesschool niet alleen hun kennis, maar ook hun vaardigheden gericht op ontdekken, ontwikkelen en leren. Kinderen krijgen naast de reguliere lessen, 1x in de week ICT-les, waarbij de leerlingen bijvoorbeeld hun eerste stappen maken in programmeren. Ook werken ze met robotjes en maken ze stop motion filmpjes. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen Wetenschap- en Technieklessen. We weten nog niet wat onze kinderen precies nodig hebben in de toekomst, maar het is wel belangrijk dat we ze er zo goed mogelijk op voorbereiden. De wereld verandert immers snel. In deze lessen werken de kinderen aan 21st century skills, zoals creatief denken, problemen oplossen en samenwerken.

Naast deze lessen vinden wij het belangrijk dat kinderen respect en liefde ontwikkelen voor de natuur en hun omgeving. Ook dit is belangrijk in de toekomst. Kinderen maken zich soms best zorgen om het milieu en de natuur. Als je goed voor je omgeving zorgt, zorg je ook goed voor elkaar. Onze nieuwe Groene Schoolplein wordt in 2023 aangelegd. Ook werken we samen met het Natuurpodium en hebben wij een buitenlokaal. Kinderen kunnen zo ook een reken- of taalles buiten krijgen. Bewegen en leren gaat namelijk heel goed samen.

Plezier: Als u de school binnenkomt ziet u veel lachende gezichten, zowel bij de kinderen als bij de juffen en meesters. De leerkrachten van de Paus Joannesschool genieten van hun werk en vormen een hecht team. Zij lachen veel met elkaar en maken gebruik van elkaars talenten. Zij blijven zichzelf ontwikkelen door te leren van elkaar en samen te werken. Zij richten hun blik op de toekomst en zetten zich in om voor elk kind een goede basis te leggen en goed onderwijs te bieden. 

Verbondenheid: In een veilige, inspirerende omgeving, ontdekken kinderen hun talenten en kwaliteiten en leren ze wat de talenten van hun klasgenoten zijn. Dit zorgt voor verbondenheid in de groep. Leren is leuk. Plezier hebben met elkaar, verschillend mogen zijn en elkaar waarderen vinden wij in de klas belangrijk. Hier besteden we veel aandacht aan. We hebben 5 belangrijke grondregels:

Wij zorgen dat iedereen erbij hoort

Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn

Wij lossen conflicten samen op

Wij helpen elkaar

Wij dragen allemaal ons steentje bij

Ontwikkeling: Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Het ene kind gaat snel, het andere kind wat langzamer. Op de PJ zorgen wij voor goed onderwijs. We streven ernaar om bij elk kind eruit te halen wat erin zit. Wij werken vanaf groep 4 o.a met het digitale programma Snappet. Dit programma zorgt ervoor dat leerkrachten de ontwikkeling van kinderen uitstekend kunnen volgen en daar hun instructie op aanpassen. Leerkrachten geven de uitleg die kinderen nodig hebben. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben wij onze MICADO klas. Kinderen die moeite hebben met de lesstof worden ondersteund door de leerkracht en eventueel de onderwijsassistent. Wilt u meer weten over onze uitstroomgegevens en dit vergelijken met andere scholen, dan verwijzen wij u naar: scholen op de kaart

Samenwerken is een belangrijke waarde. De leerkrachten zetten hier op in tijdens alle lessen. De PJ is een Vreedzame School. Hieronder vindt u meer informatie over deze manier van werken.

De Vreedzame School

De Paus Joannesschool werkt met het programma De Vreedzame School. Dit programma draagt bij aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen nemen en een actieve bijdrage leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit zorgt niet alleen voor meer plezier, maar ook voor een werkklimaat waarin beter geleerd kan worden.

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s aan bod komen:

  • Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
  • Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
  • Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
  • Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
  • Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

Volwassenen zijn rolmodellen voor kinderen. Het is belangrijk dat wij (leerkrachten en ouders) het goede voorbeeld geven. Dus ook als het bij volwassenen even tegenzit, laten we zien dat we op een handige manier reageren en gericht zijn op een positieve omgang met elkaar. 

Er is ook een externe partij die lessen verzorgt in de klas gericht op groepsdynamiek, samenwerking en in je eigen kracht staan. Dit zijn de mensen van stichting Confro: https://confro.nl/

Wilt u nog meer informatie over de PJ? U kunt onze schoolgids vinden onder het kopje 'Downloads'. Hier vindt u ook de namen van BSO's met wie wij een samenwerking hebben.

Bent u nieuwsgierig geworden? Maak dan telefonisch een afspraak voor een rondleiding en proef zelf de sfeer van onze fijne school. 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl