Wat maakt ons bijzonder?

Wat maakt ons bijzonder?

De PJ

In een veilige, inspirerende omgeving, ontdekken kinderen hun talenten en kwaliteiten en leren ze wat de talenten van hun klasgenoten zijn. Dit zorgt voor verbondenheid in de groep. Plezier hebben met elkaar, verschillend mogen zijn en elkaar waarderen vinden wij in de klas belangrijk. Hier besteden wij veel aandacht aan. Samenwerken is een belangrijke waarde. Waar kinderen leren samenwerken ontwikkelen ze gemeenschapszin en leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor de taak en voor elkaar. Kinderen vergroten op de Paus Joannesschool niet alleen hun kennis, maar ook vaardigheden, gericht op ontdekken, ontwikkelen en leren. Als kinderen de Paus Joannesschool verlaten, hebben zij zich genoeg vaardigheden eigen gemaakt om zelf richting te kunnen geven aan hun toekomst én daarnaast ook de wereld een stukje mooier te maken.

Het team
Als u de school binnenkomt ziet u veel lachende gezichten. De leerkrachten van de Paus Joannesschool genieten van hun werk en vormen ondanks de grootte van de school een hecht team. Zij lachen veel met elkaar en maken gebruik van elkaars talenten. Zij blijven zichzelf ontwikkelen door te leren van elkaar en samen te werken. Zij richten hun blik op de toekomst en zetten zich in om voor elk kind een goede basis te leggen. Met dit team leveren wij goed onderwijs aan de kinderen. Teamleden werken nauw samen met elkaar en met ouders om gezamenlijk het beste uit ieder kind te halen. Onder het kopje team, op de website en app, vindt u de namen en foto's van de teamleden.

Er is een intensieve samenwerking als Opleidingsschool met de Katholieke Pabo Thomas More Rotterdam. Daarnaast werken wij samen met de scholen in onze wijk; zowel de basisscholen als de VO-scholen.

Wetenschap&Techniek
Eens in de twee weken krijgen de kinderen vanaf groep 4 Wetenschap en Techniek aangeboden. Hier leren ze bijvoorbeeld hoe een stroomkring werkt en hoe je stevige bruggen bouwt. In deze lessen zijn kinderen veel met hun handen aan het werk. Niet alleen denken, maar vooral ook doen.

ICT
Het doel van de ICT-lessen is dat elk kind kennis maakt met 21-eeuwse vaardigheden. Dit begint al bij de kleuters. Zij leren bijvoorbeeld programmeren met Bee-Bots. In de hogere groepen leren de kinderen programmeren op papier en met robots. Ze leren omgaan met cyberpesten en leren verschillende informatievaardigheden.

Gym en zwemmen
Onze vakleerkrachten gym, zorgen ervoor dat alle kinderen 2 keer per week gymles krijgen. De kleuters krijgen 1 keer per week gym in het speellokaal en 1 keer per week gym in de grote gymzaal aan de Guido Gazelleweg. De groepen 3 t/m 8 gaan naar sporthal ‘De Enk’, de gymzaal aan de Guido Gazelleweg en de gymzaal aan de Spinozaweg. De kinderen van groep 5 worden elke week met een bus naar ‘Zwembad IJsselmonde’ gebracht voor zwemles op niveau. Het is mogelijk om 1 of zelfs 2 zwemdiploma’s te halen.

Onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners
Op de PJ werkt ook een groep onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Zij zorgen letterlijk voor meer handen in de klas. Dit is fijn, omdat er op die manier makkelijker met een klein groepje kinderen gewerkt kan worden, die bijvoorbeeld extra uitleg of ondersteuning nodig heeft in de lesstof.

Kindercoaching
Als een kind zich goed voelt en lekker in zijn vel zit, gaat leren en concentreren makkelijker. Als een kind zich zorgen maakt, onzeker is, iets vervelends heeft meegemaakt, of last heeft van negatieve of belemmerende gedachten gaat dat minder goed. Voor kinderen die even een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij onze kindercoach Lotte. In overleg met ouders, de leerkracht en de intern begeleider kan zij kortdurend en laagdrempelig ondersteuning bieden aan een leerling. Zij zorgt ervoor dat kinderen weer met een glimlach verder kunnen.

Micado
In de MICADO-groep (Motivatie, Intelligentie, Creativiteit, Aandacht, Doorzettingsvermogen) zitten kinderen die extra uitdaging krijgen naast de reguliere lesstof. Eén keer in de week komen ze samen en werken ze aan verschillende projecten. Voorbeelden van projecten zijn Griekse Mythologie, Forensisch onderzoek, ZOO tycoon of de 7 wereld wonderen. In elk project oefenen zij verschillende vaardigheden, zoals presenteren, samenwerken, informatie opzoeken, analyseren en creëren.

Rekenen XL
Voor de kinderen die hoog scoren op rekencito’s wordt er met een extra uitdagende methode gewerkt. Eén keer per week komen deze leerlingen bijeen om de opdrachten te bespreken.

Samenwerkingspartners (talentontwikkeling)
Om de leerlingen hun talenten te laten ontdekken, werken we met verschillende organisaties samen. Zij helpen ons bij het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, natuur en sociaal-emotionele ontwikkeling. Gedurende het jaar zijn er activiteiten tijdens en na schooltijd op allerlei gebieden.

Vreedzame school
De Paus Joannesschool met de methode: De Vreedzame School. Dit programma draagt bij aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen nemen en een actieve bijdrage leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit zorgt niet alleen voor meer plezier, maar ook voor een werkklimaat waarin beter geleerd kan worden.

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s aan bod komen:

  • Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
  • Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
  • Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
  • Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
  • Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).

Volwassenen zijn rolmodellen voor kinderen. Het is belangrijk dat wij (leerkrachten en ouders) het goede voorbeeld geven. Dus ook als het bij volwassenen even tegenzit, laten we zien dat we op een handige manier reageren en gericht zijn op een positieve omgang met elkaar.

In Blok 5 gaat het over verantwoordelijkheid 

Omgaan met spullen van jezelf en een ander hoort hier ook bij. Vanaf groep 3 werken de leerlingen geregeld op een Chromebook. Iedere leerling heeft een Chromebook van school en koptelefoon waar zij zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Nu kan het zijn dat er iets stuk gaat. Dit kan per ongeluk gebeuren en dit melden de kinderen dan netjes bij de juf/meester. We zien echter dat kinderen soms slordig met de spullen omgaan, waardoor deze stuk gaan. Losse knopjes op het toetsenbord, de rubberen rand die los gaat of een koptelefoon die uit twee stukken bestaat.

De (ICT-)leerkracht gaat altijd met de leerling in gesprek om te ontdekken hoe dit gebeurd is. Bij ernstige beschadigingen of defecten wordt er contact opgenomen met de ouders. We maken dan afspraken hoe hiermee om te gaan, fouten maken mag, fijn als kinderen hier iets van leren. Het kan ook zijn dat wij ouders vragen de reperatiekosten te vergoeden of zelf een nieuwe koptelefoon aan te schaffen. 

De leerlingen zijn ook op de hoogte van deze afspraken. Een nieuwe koptelefoon kost twee euro. De reparatiekosten van een Chromebook zijn afhankelijk van de ernst van de beschadiging. 

 

Het schoolplein
De PJ heeft met een subsidie van de gemeente Rotterdam een Groen Schoolplein aangelegd. Leerlingen, leerkrachten en ouders dachten mee over wat zij belangrijk vonden aan een groen plein. De hovenier heeft daarna alles aangelegd.

Ook hebben wij een prachtig buitenlokaal. Kinderen leren bij ons niet alleen in het klaslokaal, maar ook daarbuiten. Dat kan bijvoorbeeld door een rekenles op het plein, of een taalactiviteit in het buitenlokaal.

Naschoolse activiteiten
Werken aan je talenten, ook na schooltijd? Bij ons kan het. Kinderen kunnen zich opgeven voor activiteiten op allerlei vlakken. Zo krijgen kinderen dansles, experimenteren zij met scheikunde of is er extra sportles. Deze lessen worden verzorgd door HALO jobbing, maar ook door dansdocenten, of juffen en meesters van de PJ.

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl